Obchodné podmienky

PRE KÚPNE ZMLUVY UZAVIERANÉ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU UMIESTNENOM NA INTERNETOVEJ STRÁNKE WWW.VINIDI.SK /ďalej len "Obchodné podmienky/.

Prevádzkovateľom internetového obchodu /ďalej len "e-shop" alebo aj "internetový obchod"/ umiestneného na internetovej stránke www.vinidi.sk /ďalej ako "internetová stránka"/ je spoločnosť: 

VINIDI s.r.o.

So sídlom Alexandrov dvor 444, 951 34 Báb, Slovenská republika

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd. Sro., vložka 34915 /N, IČO: 36 693 138, IČ DPH: SK2022270690.

Telef. kontakt: 0903 776 639

e-mail: obchod@vinidi.sk.

ďalej uvádzaný ako "Predávajúci/"/

Základné pojmy vzťahujúce sa k obchodným podmienkam


Obchodné podmienky - tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu uvedenom na internetovej stránke www.vinidi.sk

Predávajúci - spoločnosť, ktorá v zmysle uzatváraných zmlúv a plnení podľa nej pôsobí v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti definovanej v zápise obchodného registra konajúcej vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar.

Kupujúci - fyzická osoba, ktorá tovar nakupuje prostredníctvom internetového obchodu a nadobudnutý tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania či podnikania, definované tiež ako spotrebiteľ.

Tovar - ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu.

Objednávka - vyjadrenie vôle Kupujúceho nakúpiť tovar v internetovom obchode.

Cena - celková cena tovaru definované v objednávke, ktorou sa rozumie cena za všetok tovar, ktorý si Kupujúci objednal v objednávke, ako aj uvedenie DPH či iných daní, poplatkov, event. vrátane ceny dopravy.

Cena dopravy /dopravné náklady/ - cena za dopravu do miesta objednávky Kupujúceho.

E-shop - internetový obchod definovaný na internetovej stránke www.vinidi.sk, ktorý e-shop prevádzkuje Predávajúci.


Čl. I. 

Všeobecné ustanovenia


1/ Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednania v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodný podmienok. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu uvedenom na internetovej stránke www.vinidi.sk . Nákup tovaru v zmysle objednávky môžu realizovať fyzické osoby /ďalej len "kupujúci"/ bez akéhokoľvek obmedzenia s podmienkou, že kupujúci vyjadrí súhlas, že takto uzavretá kúpna zmluva sa bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku a príslušnými právnymi predpismi. Obchodné podmienky upravujú postupnosť procesov: a/ proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom e-shopu, b/ podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho a c/ práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu, kupujúceho a predávajúceho /ďalej aj "účastníci zmluvy" alebo "zmluvné strany"/, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy ktorá bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu.


Čl. II.

Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1/ Kupujúci môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.vinidi.sk. Vyobrazenie a popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope.

2/ Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak obsahu údaje, ktoré systém požaduje a budú použité pre účely registrácie kupujúceho vytvorenia objednávky, uzatvorenie zmluvy a plnenia z nej. Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Doručenie automatizovanej e-mailovej sumarizácie objednávky kupujúceho bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky, odoslaným kupujúcemu do 7 dní od doručenia objednávky. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť, napríklad z dôvodu vypredania zásob alebo dočasnej nedostupnosti služby. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúci nemá právny nárok.

3/ Pri registrácii nového kupujúceho, bude mu po jeho registrácii priradené osobné konto /"konto kupujúceho"/, ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať do e-shopu. Pod kontom registrovaného kupujúceho budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre registrovaného kupujúceho na základe už jeho existujúcich prihlasovacích údajov.

4/ Objednanie tovaru formou tlačidla na položku vybraného tovaru s pridaním do nákupného košíka. Nákupný košík je počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a na vykonanie prípadných zmien v položkách tovaru.

5/ Po vyplnení požadovaných údajov uvedených v objednávke kupujúci potvrdí objednávku stačením tlačidla "Pokračovať" po ktorej sa kupujúcemu zobrazí záverečná klauzula objednávky, v rámci ktorej má kupujúci možnosť objednávku skontrolovať, prípadne opraviť tlačidlo "späť" čím sa kupujúci vráti k predošlým krokom. Po prekontrolovaní objednávky kupujúci odošle objednávku stlačením tlačidla "Objednať s povinnosťou platby".

6/ Objednávka je odoslaná doručením Predávajúcemu s uvedenými údajmi, ktoré objednávka obligatórne vyžaduje. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy, ku ktorej dôjde až za podmienok uvedených v čl. II. odsek 2/ týchto obchodných podmienok. Podmienkou prijatia objednávky je aj vyznačenie políčka, ktorým potvrdí, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov.

7/ Kupujúci je objednávkou viazaný do okamihu záväzného potvrdenia jej doručenia a akceptácie predávajúcim. Do tohto momentu má kupujúci možnosť stornovať objednávku bez uvedenia dôvodu.

8/ Objednávka kupujúceho je po doručení spracovaná a oznámenie o zaevidovaní objednávky bude potvrdené e-mailovou správou predávajúcim na adresu, ktorú uviedol kupujúci pri jeho registrácii alebo pri objednaní tovaru. Na túto adresu kupujúceho bude predávajúci zasielať všetky ďalšie informácie týkajúce sa objednávky.

9/ Kúpna zmluva je uzavretá doručením e-mailu predávajúceho s akceptáciou objednávky kupujúceho.

10/ Predávajúcemu prináleží právo, aby v závislosti od rozsahu a charakteru objednávky kupujúceho /napríklad množstva, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti prípadne neznámeho a neovereného kupujúceho/, žiadať od neho autorizáciu objednávky vhodným spôsobom - napríklad písomne, telefonicky. Pre prípad nepotvrdenej autorizácie kupujúcim v lehote stanovenej predávajúcim, sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje. V prípade ak došlo k vzájomnému finančnému plneniu, zmluvné strany sú si povinné bezodkladne vrátiť to, čo od druhej strany prijali.

11/ Je výhradným právom predávajúceho nepotvrdiť akceptáciu objednávky kupujúceho aj v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu tovaru publikovaného v ponuke e-shopu na internetovej stránke predávajúceho a pod..


Čl. III.

Platobné podmienky

1/ Všetky produkty predávajúceho uvedené v e-shope sú vrátane DPH.

2/ Pre prípad akciovej ceny na tovar, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru, alebo do okamihu vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek iné zľavy poskytované nad rámec zliav uvedených v e-shope, individuálne zľavy pre kupujúceho či zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho, nie sú vzájomne kombinovateľné.

3/ K cene tovaru bude pripočítaná cena dopravy v prípade keď objem objednaného tovaru bude nižší s DPH ako 50.00.-EUR. Pri objednávke vyššej ako 50,00.-EUR s DPH predávajúci zabezpečí dopravu kuriérom na svoje náklady.

4/ Cenu v zmysle objednávky môže kupujúci uhradiť:

a/ platobnou kartou /CardPay/

b/ bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe predávajúcim vystavenej zálohovej faktúry

d/ dobierkou /úhradou doručovateľovi/

e/ pri prevzatí tovaru priamo v predajných priestoroch predávajúceho v hotovosti alebo platobnou kartou.

5/ Je právom predávajúceho z dôvodov hodných osobitného zreteľa dočasne, alebo aj trvalo obmedziť alebo vylúčiť spôsoby úhrady z technických príčin z dôvodov na strane predávajúceho alebo kupujúceho, alebo z dôvodu vyššej moci.

6/ Predávajúci si za úhradu ceny neúčtuje poplatok. Nevzťahuje sa to spoplatnenie úhrady poplatkov u iných subjektov kde je úhrada ceny realizovaná /napríklad poplatky banky, etc./.

7/ Úhradou kúpnej ceny sa rozumie jej pripísanie na bankový účet predávajúceho, alebo verifikovaný moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej uskutočnení, alebo jej úhrada v hotovosti.


Čl. IV.

Dodacie podmienky


1/ Spôsoby dodania tovaru kupujúcemu

a/ osobné prevzatie /osobný odber/,

b/ prostredníctvom kuriéra, alebo špedičnej firmy

2/ Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar podľa jeho prevádzkových možností, zvyčajne od 1 do 5 /jeden do päť/ pracovných dní od záväznej akceptácie objednávky, pričom vo výnimočných prípadoch a z objektívnych dôvodov, nezávislých od predávajúceho /vyššia moc, núdzový stav, štrajk dopravcov a podobne/ môže predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. O zmene dodacej lehoty predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy. O okamihu naloženia tovaru bude kupujúci predávajúcim bezodkladne informovaný.

3/ Je právom predávajúceho odmietnuť objednávku alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v prípadoch: ak

*objednávka nasvedčuje neštandardnému alebo špekulatívnemu charakteru, alebo predávajúci zistil skutočnosti súvisiace s takouto objednávkou kde je vysoký predpoklad jej nesúlad s obvyklými štandardami,

*z dôvodu vypredania zásob,

*z dôvodu závažných skutočností nezávislých od predávajúceho, ktoré znemožňujú splnenie si záväzku predávajúceho vo vzťahu k objednávke kupujúceho,

*z dôvodu, že aj pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, tento nie je schopný kupujúcemu tovar v určenej lehote definovanej v týchto Obchodných podmienkach dodať.

4/ Pre prípad odmietnutia objednávky kupujúceho predávajúcim alebo ak predávajúci odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zaväzuje sa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a najneskôr v lehote 14 /štrnásť/ dní mu vrátiť kúpnu cenu za tovar čomu musí predchádzať vrátenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, napríklad na náhradnom plnení.

5/ Dodanie objednaného tovaru predávajúci prostredníctvom sprostredkovateľa zašle na dodaciu adresu, ktorú kupujúci vo svojej objednávke. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať, alebo zabezpečiť jeho prevzatie splnomocnenou osobou. V takomto prípade podmienkou odovzdania a prevzatia tovaru je preukázanie originálu písomného splnomocnenia s definovaním rozsahu aj prevzatím tovaru.

6/ Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať tovar ako aj jeho zabalenie bezprostredne pri dodaní. V prípade zistenia vád na obale /poškodenie/, je povinný preukázateľne písomným záznamom to uviesť do preberacieho protokolu a oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho osobnej prítomnosti skontrolovať stav doručovaného tovaru v zásielke.

7/ V prípade poškodeného tovaru v zásielke je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu poškodenia, čo svojim podpisom potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže kupujúci uplatňovať si nárok u predávajúceho na odstránenie vád tovaru, zľavu či v prípade neodstrániteľnosti vád tovaru nový tovar za predpokladu, že k poškodeniu došlo preukázaným zavinením predávajúceho.

8/ Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobeného dopravcom alebo kupujúcim.

9/ Prevzatie objednaného tovaru je kupujúci /alebo splnomocnená osoba/ povinný svojim podpisom osvedčiť pri jeho prevzatí na dodacom liste.

10/ Pri prevzatí objednaného tovaru kupujúcim priamo v sídle predávajúceho, je tovar pripravený na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v mieste v čase, ktoré predávajúci uvedie vo svojom avíze. Ak kupujúci v lehote do 5 /päť/ pracovných dní tovar neprevezme, je oprávneným predávajúceho od zmluvy o kúpe tovaru odstúpiť.

11/ Pri osobnom prevzatí objednaného tovaru kupujúcim, dôkazom o prevzatí tovaru je uhradenie kúpnej ceny osvedčené faktúrou a dokladom o úhrade.


Čl. V.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim


1/ V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. v účinnom znení, o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 /štrnástich/ dní odo dňa prevzatia tovaru. Prevzatím tovaru sa rozumejú podmienky uvedené v čl. IV /dodacie podmienky Obchodných podmienok/. Podmienkou je prevzatie všetkých častí objednaného tovaru resp. okamihom prevzatia častí tovaru ktorý bol dodaný ako posledný, alebo pri opakovanom dodaní tovaru počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Toto právo prináleží kupujúcemu aj pri objednaní tovaru prostredníctvom elektronických objednávok vyzdvihnutých osobne v priestoroch, ktoré ako výdajné priestory mu predávajúci oznámil v avíze o pripravenosti tovaru na prevzatie.

2/ Odstúpenie od zmluvy kupujúci zasiela prostredníctvom doporučenej pošty na adresu predávajúceho: Vinidi s.r.o., Alexandrov dvor 444, 951 34 Báb eventuálne e-mailom na adresu: vinoteka@vinidi.sk. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je na webovej stránke predávajúceho: www.vinidi.sk

3/ Pri odstúpenie od zmluvy sa kúpna zmluva medzi účastníkmi zmluvného vzťahu ruší od počiatku a je povinnosťou zmluvných strán navzájom vrátiť si to čo bolo poskytnuté. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho zaväzuje vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu najneskôr do 14 /štrnásť/ dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a podľa možnosti vrátane nepoškodeného originálneho obalu, teda v stave a hodnote, v akom tovar kupujúci prevzal. Tovar, ktorý je chránený proti prípadnému otvoreniu nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. V opačnom prípade predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia

4/ Odstúpenie od zmluvy kupujúcim zaväzuje predávajúceho na vrátenie platby za prevzatý tovar najneskôr do 14 /štrnásť/ dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Platba za vrátený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú predávajúcim. Vrátenie platby sa vzťahuje výlučne na predmet dodávky - tovar. Nevzťahuje sa na dodatočné náklady. Úhrada vrátenej platby zo strany Predávajúceho bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe za tovar.

5/ Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu predávajúci tieto náklady kupujúcemu nevracia. Kupujúci súčasne zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré je nad rámec zaobchádzanie potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

6/ Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci zmysle § 7 ods. 6 zákona, príkladmo uvádzaných prípadoch odstúpiť, ak predmetom je:

a/ poskytnutie tovaru, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby,

b/ predaj tovaru, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

c/ tovar bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a tovar určený osobitne pre kupujúceho,

d/ predaj tovaru, ktorého cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.


Čl. VI.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim


1/ Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak

a/ kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 /sedem/ dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí a potvrdení objednávky

b/ kupujúci neprevezme tovar, a to ani v odbernej lehote.

2/ Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia druhej strane.

3/ Kupujúci je povinný najneskôr do 14 /štrnásť/ dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcim mu vrátiť zakúpený tovar, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci kúpnu cenu vráti až po vrátení a prevzatí tovaru v mieste určeného predávajúcim.

4/ Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknutú napríklad v dôsledku neprebratia alebo poškodením tovaru kupujúcim.


Čl. VII.

Nadobudnutie vlastníctva k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare


1/ Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúcim až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

2/ Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo subjektu na doručenie poverenej, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar prevezme.

Čl. VIII.

Reklamačný poriadok /zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie/


1/ Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je publikovaný na www.vinidi.sk, je prístupný kupujúcemu a kupujúci potvrdením objednávky tovaru osvedčí, že sa s reklamačným poriadkom oboznámil a bude sa ním riadiť.

2/ Nespokojnosť kupujúceho s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo domnienka o porušení jeho práva predávajúcim, má kupujúci právo obrátiť sa s námietkou na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu: vinoteka@vinidi.sk. Pokiaľ predávajúci zamietne reklamáciu kupujúceho, alebo neodpovie na ňu v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania, je právom kupujúceho podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu /ďalej len "subjekt ARS"/ v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby zriadené a konajúce v zmysle § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán /www.economy.gov.sk/obchod/ochrana spotrebiteľa/alternatívne-riešenie-spotrebiteľských- sporov-1/zoznam-subjektov-alternatívneho-riešenia-spotrebiteľských-sporov.

3/ Návrh môže podať kupujúci v súlade s ust. § 12 zákona o ARS.

4/ Alternatívne riešenie sporov slúži len na účely sporov medzi spoločnosťami a spotrebiteľmi a zmlúv uzatváraných na diaľku s obmedzením že sa netýka sporov, ktorých hodnota neprevyšuje sumu 20.-EUR Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu do výške 5.-Eur s DPH.

5/ Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Odkaz na platformu riešenia sporov online /RSO/ musí byť vedený priamo na túto platformu - https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-coplaint en.

6/ Tovar alebo službu zakúpenú od predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

7/ Reklamácia tovaru musí obsahovať:

a/ označenie čísla objednávky,

b/ označenie predávajúceho,

c/ označenie kupujúceho a jeho poštovej a e-mialovej adresy,

d/ dôvod reklamácie /presný popis event. aj fotografický záznam/,

e/ práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú, s ich špecifikáciou

d/ dátum a podpis kupujúceho.

8/ Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci uplatňuje, ustanovuje § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka /Zákon č. 40/1964 Zb. v účinnom znení/.


Čl. IX.

Osobné údaje a ich ochrana


Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plné znenie GDPR je uvedené na stránke www.vinidi.sk kde je o ňom kupujúci informovaný.


Čl. X.

ŠVaPS SR - orgán dozoru a dohľadu


Orgán dozoru nad predávajúcim je Štátna veterinárna a potravinová správa SR, konajúca podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z.z. pre potravinárske výrobky.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia


1/ Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo e-mailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenie prijatia e-mailu, najneskôr však v 10.deň po odoslaní. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že písomnosť bola prevzatá v 10.deň po odoslaní.

2/ V prípade, ak akékoľvek ustanovenia týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných jej ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenia ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

3/ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá zmena sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12.marca 2021.

4/ Právne vzťahy medzi účastníkmi zmluvy ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia ustanoveniami účinných právnych predpisov Slovenskej republiky osobitne vo vzťahu k predaju tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ustanovenia zákona o elektronickom obchode, o štátnej kontrole a o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V prípade ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5/ Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod. Ďalej užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

6/ Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

7/ Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a naň naväzujúce a odkazujúce časti /napr. formulára o reklamácii, alebo ochranu osobných údajov/, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím poľa potvrdil, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil vrátane reklamačného konania, formulára na odstúpenie od zmluvy a ochrane osobných údajov, prečítal si ich, obsahu Obchodných podmienok porozumel a v celom rozsahu s nimi súhlasí.