Reklamačný protokol


Formulár na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku 

V lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, máte právo odstúpiť od tejto Zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy nám zašlite Vaše Odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom doporučenej pošty na adresu VINIDI, s.r.o., Alexandrov dvor 444, 951 34 Báb, alebo e-mailom na adresu vinoteka@vinidi.sk. V prípade zaslania Vášho odstúpenia od Zmluvy elektronicky Vám potvrdíme prijatie Vášho odstúpenia od Zmluvy e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.